Awards
With high quality in our products, we have won many awards in local and international fairs and exhibitions.

Gold Medals: 13

Silver Medals: 5

Gold Paddy Ear Award: 1

Established in 1989, Meko Food Processing Factory  is  one of  the leading foreign invested food processing factories in Vietnam.
We specialize in processing salted duck egg yolk, liquid salted duck egg white. 

Được thành lập vào năm 1989, Xí Nghiệp Chế Biến Thực Phẩm Meko là một trong những xí nghiệp chế biến đầu tư nước ngoài hàng đầu  ở Việt Nam. 
Chúng tôi chuyên chế biến lòng đỏ trứng vịt muối, lòng trắng trứng vịt muối dạng lỏng. 
Products type: Loại sản phẩm :
Salted Duck Egg Yolk
Lòng Đỏ Trứng Vịt Muối 
Grade: Loại : 
From 5 gram to 15 grams.
Từ 5 gram đến 15 gram 
Package: Đóng gói 
In vacuum bag. 
Trong bọc chân không 
Products type: Loại sản phẩm 
Liquid Salted Duck Egg White
Lòng Trắng Trứng Vịt Muối Dạng Lỏng 
Package: Đóng gói 
In PE bag 
Trong túi PE
In plastic drum
Trong thùng nhựa
Visitors: 8669
Address: Lot 25, Tranoc 1 Industrial Zone , Can Tho City, Viet Nam
Tel: 84-292-3823163Fax: 84- 292-3821431
Email: mekofoodfty@mekofoodfactory.com, mekorep@mekofoodfactory.com
Website : www.mekofoodfactory.com